RODZINA JAKO SYSTEM SPOŁECZNY

Określenie „system” Jest konstruktem teoretycznym i choć bywa nad­używane zarówno w języku potocznym, Jak również w języku różnych dys cyplin naukowych, to Jednak w ścisłym znaczeniu wiąże się z metodolo­gią systemową. ZasadnicŁym postulatem tej metodologii jest całościowe ujmowanie badanych zjawisk.(Teoria systemów opiera się bowiem na zało­żeniu, iż w całym otaczającym nas świecie występują nie izolowane obiek­ty, lecz różnorodne układy elementów powiązanych wzajemnie i oddziału­jących na siebie, stanowiących całość pod pewnym względem (A. Ujemow, 1973). To, co znajduje się poza ową wyodrębnioną całością, czyli syste­mem, jest jego otoczeniem. Każdy system jest wielorako powiązany ze swoim otoczeniem, gdyż z reguły wchodzi z nim w różnorodne relacje i bardzo często stanowi podsystem jakiejś większej całości, większego systemu.jprzy rozpatrywaniu poszczególnych systemów najważniejsze ‚jest ustalenie podstawowych relacji pomiędzy jego elementami oraz pomiędzy systemem a otoczeniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
error: Content is protected !!